طرح ویژه فروش نوروزی جهت کاهش تصادفات جاده ایی

در ایام مسافرت های نوروزی تصادفات جاده ایی به شدت افزایش پیدا می کند ضمن تحمیل هزینه جبران ناپذیر به ثروت ملی هزینه های مادی و معنوی زیادی را به خانواده های دارندگان خودرو تحمیل می کند بطوری که در صورت بروز فوت و آسیب های جانی عمیق که باعث قطع نخاع و یا از دست دادن بخشی از قسمت های بدن میشود.

با یک عمر خسارت و ضایعه وارده بر گردن خانواده ها سنگینی می کند در حالی که با کمترین هزینه و تجهیزات خودرو به دستگاههای هوشمند می توانند بیش از 80% تصادفات را کاهش داده و رانندگی بی خطر را تجربه کنید.